Powiat Jeleniogórski!

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2019 r. tj. wtorek, Starostwo Powiatowe będzie nieczynne. Jednocześnie informujemy, że w dniu 7 grudnia 2019 r. tj. w sobotę urząd będzie czynny w godzinach 7.30-15.30 (obsługa klientów w Wydziale Komunikacji do 14.30).

Informujemy, że od dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniły się siedziby Wydziału Dróg Powiatowych i Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Aktualnie Wydział Dróg Powiatowych zlokalizowany jest w budynku przy ul. Podchorążych 15, pok 304. Natomiast siedziba Wydziału Promocji, Kultury i Sportu znajduje się w budynku przy ul. J. Kochanowskiego 10 w pok 1.07.

Telefoniczne numery kontaktowev pozostają bez zmian.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego informuje, że zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wskazać osoby do składu komisji konkursowej, z wyłączeniem osób wskazanych przez te organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które wezmą udział w konkursie.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Właściciel gruntu po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu może zgłosić Staroście Jeleniogórskiemu na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Informacja o wysokości opłaty jednorazowej znajduje się każdorazowo w załączniku nr 2 do zaświadczenia.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

Zapraszamy do zapoznania sie z aktualnym harmonogramem konkursów dla organizacji pozarządowych

 Konkursy dla NGO grudzień 2019 r. 

 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • kultury fizycznej i sportu w 2020 roku, 
  • turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku,
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Nagród Starosty Jeleniogórskiego oraz Stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród najlepszym uczniom z podlegających powiatowi szkół średnich.

Na podstawie uchwały Nr XLII/215/2018 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego w roku szkolnym 2019/2020 przyznał dwie nagrody Starosty Jeleniogórskiego oraz cztery stypendia Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

W gronie wyróżnionych stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego znaleźli się: uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych z Piechowic: Piotr Chmura, Jakub Ziemniak Marcin Kolasiński oraz uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie: Aleksandra Pająk.