Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń w budynku, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych  (znak sprawy: BZP.272.2.10.2017).

Dokumentacja postępowania (tj. Rozeznanie cenowe oraz Załączniki Nr: 3-6) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=386

Załączniki Nr 1 i 2 do Rozeznania cenowego opublikowane zostały na stronie internetowej Zamawiającego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-2-10

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 19 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.