Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 10.000 euro na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Staniszów  w km 1+730 do 4+022 Etap I [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]”  (znak sprawy: BZP.272.2.14.2017).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=389

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 19 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.