Informujemy o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonego w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro) pn.: " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986 Etap II [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]" (znak sprawy: BZP.272.2.13.2017)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=4&eid=401

Termin składania ofert upływa o godz. 12:00 w dniu 12 maja  2017 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.