Informujemy, że w dniu 27 lipca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 2721D w Podgórzynie, nr 2723D w Rybnicy i nr 2755D w Miłkowie" (znak sprawy: BZP.272.1.12.2017).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-12

W dniu 7 września 2017 r. na w/w stronie internetowej opublikowana została Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części II i III zamówienia oraz o unieważnieniu Części I zamówienia.