Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania: BZP.272.2.33.2017)

UWAGA: W dniu 24.08.2017 r. Zamawiający dokonał zmian w opisie poszczególnych pozycji (tj.: 71 i 72), które zostały podane w Formularzu ofertowym oraz w Projekcie umowy (w zakresie części II zamówienia). W związku z powyższym Wykonawcy winni korzystać z dokumentów oznaczonych dopiskiem: „PO ZMIANACH Z DNIA 24.08.2017r.”

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2017&mc=8&eid=443

Termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 29.08.2017 r..(termin nieaktualny!!!)

Termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 31.08.2017 r.

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.