Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Radomierz-Kowary w odcinku od km 12+680 do 16+822 Strużnica-Gruszków” (nr postępowania: BZP.272.2.29.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=6&eid=548

Termin składania ofert - do godz. 14:00 w dniu 15 czerwca 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.