Informujemy, że w dniu 26 października 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Mysłakowice i Kowary w sezonie zimowym: 2018-2019" z podziałem na 3 części (nr postępowania: BZP.272.1.12.2018).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/18-1-12

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 12:00 w dniu 06.11.2018 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.