Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania BZP.272.2.59.2018)

UWAGA: Zamawiający w dniu 10 grudnia 2018 r. wprowadził zmiany w pozycji 28 oraz w pozycji 34 tabeli określającej szacunkowe ilości asortymentu, tj. w Formularzu ofertowym – Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego, a także w Projekcie umowy – Załączniku Nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykonawcy powinni korzystać z załączników oznaczonych treścią: „po zmianach z dnia 10.12.2018 r.” Zmienione dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania zostały  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego na stronie:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=12&eid=608

Termin składania ofert - do godz. 09:00 w dniu 12 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.