W dniu 3 września 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" (nr postępowania: BZP.272.2.34.2019).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=9&eid=690

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 10.09.2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.