Pismem z dnia 24 maja 2018 r. Burmistrz Miasta Wojcieszów zwrócił się do Rady Powiatu Jeleniogórskiego o wydanie opinii co do wniosku o zmianę granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegających na przyłączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego.
Zgodnie z przepisem art. 3b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) wydanie rozporządzenia w przedmiocie zmiany granic administracyjnych powiatu na wniosek odpowiednio rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy wymaga opinii odpowiednio rad powiatów lub rady miasta na prawach powiatu objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami.

Uchwałą Nr XLVIII/246/2018 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jeleniogórskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 3652) Rada Powiatu Jeleniogórskiego ustaliła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jeleniogórskiego.

W związku z powyższym udostępniono ankietę do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie proponowanej przez Gminę Wojcieszów zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego.

Jeśli chcecie Państwo wziać udział w konsultacjach, prosimy wypełnić formularz ankiety elektronicznej lub pobrać odpowiedni plik, wydrukować i dostarczyć do Starostwoa Powiatowego.

ikona pdf Zwiadomienie o rozpoczęciu konsultacji

ikona pdf Formularz ankietowy do wydruku i ręcznego wypełnienia