POLITYKA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO w JELENIEJ GÓRZE

Celem istnienia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze jest pomoc organom Powiatu  w wykonywaniu, określonych ustawami, zadań publicznych o charakterze ponadgminnym   i dążenie do spełnienia misji Powiatu – Pełnienie roli służebnej w stosunku do społeczności zamieszkującej na jego terenie –  która została określona w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego. Starostwo Powiatowe dąży do spełnienia oczekiwań każdego mieszkańca w zakresie zapewnienia profesjonalnej i przyjaznej obsługi.    

W tym celu wdrożono, w 2006 r., w Starostwie Powiatowym system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 i który, w 2009 r., dostosowaliśmy do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.

Zapewnieniu spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, służyć będzie:

  • umacnianie roli Starostwa jako instytucji pełniącej służbę publiczną,

  • prowadzenie otwartej polityki informacyjnej, 

  • prowadzenie badań ankietowych osób korzystających z usług Starostwa,

  • stałe uwzględnianie w pracy Starostwa oczekiwań i wniosków mieszkańców,

  • prowadzenie przeglądów zarządzania w celu identyfikowania obszarów do poprawy jakości,

  • podnoszenie poziomu pracy pracowników samorządowych przez szkolenie i inne formy podwyższania kwalifikacji,

  • doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi mieszkańców. 

Wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego są świadomi celów działalności na rzecz odbiorców naszych usług i indywidualnie odpowiedzialni za jakość pracy na swoich stanowiskach.

Zobowiązuję się spełniać wymagania normy i stale doskonalić skuteczność systemu zarządzania jakością. Niniejsza Polityka jest kontynuacją Polityki Jakości z dnia 16 czerwca 2006 r. 

                                                                                              STAROSTA JELENIOGÓRSKI

                                                                                                           Jacek Włodyga 

Jelenia Góra, dnia 11 września 2009 r.