Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej 16, w granicach działki nr 230 o pow. 0,2129 ha, obręb 0003, Kw. nr JG1J/00067877/8

Nieruchomość położona jest w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej 16 w północno-wschodniej części miasta Szklarska Poręba Dolna. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pensjonatowa oraz tereny zielone.

Nieruchomość zabudowana, zabudowa zlokalizowana jest w części środkowej nieruchomości i stanowi ok. 6 % powierzchni działki. Wokół budynku teren jest wypłaszczony i utwardzony, stanowi on dojazd do budynku i parking samochodowy, place zabaw i zielone tereny rekreacyjne. Teren porośnięty jest licznymi drzewami i krzewami, częściowo zagospodarowany elementami małej architektury. Działka posiada dostęp do wszystkich mediów miejskich: energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz oraz bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi.

Budynek wybudowany w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej. Murowany z cegły ceramiczne, pokryty drewnianym dachem, wielospadowym przykrytym dachówką ceramiczną. Stropy nad piwnicą ogniotrwałe, klatka schodowa drewniana. Stolarka okienna drewniana, drzwiowa płycinowa. Elewacja – tynk zwykły, na poziomie przyziemia (piwnicy) obłożony cegła. Budynek wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodną, kanalizacyjną oraz instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z kotłowni, zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Program użytkowy budynku:

  • Piwnica – korytarz z klatką schodową, kotłownia, pomieszczenie biurowe, kuchnia, świetlica, toalety i wc,
  • Parter – korytarz z klatką schodową, biuro, wc, 3 pokoje z łazienkami i wc,
  • I piętro – korytarz  z klatką schodową, 4  pokoje z łazienkami i wc,
  • Poddasze nieużytkowe – strych

Dane techniczne:

  • powierzchnia użytkowa – 264,10 m2
  • kubatura – 916,00 m 3

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Szklarska Poręba zatwierdzonego uchwałą Nr XLV/531/2010 z dnia 27.01.2010 r. Rady Miejskiej Szklarska Poręba, nieruchomość oznaczona jest symbolem 2UT – tereny zabudowy usługowej – usług turystyki pobytowej. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy usługowej – usług turystyki pobytowej z dopuszczeniem funkcji towarzyszącej – mieszkalnictwo.

  • Cena wywoławcza –450.000,00 zł. Wadium – 22.500,00 zł.
  • Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 1100.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 19 lutego 2018 r. na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, o których mowa w art. 2 w związku z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 ze zm./ zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią w terminie do dnia 19.02.2018 r. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości.

Oryginał w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. 

Przeprowadzony w dniu 27 listopada 2015 r. I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość został zamknięty wynikiem negatywnym.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Przetargi organizowane przez Starostę Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się beż usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 202 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.

 
1509_SzP_Piastowska_1
1509_SzP_Piastowska_2
1509_SzP_Piastowska_3
1509_SzP_Piastowska_4
1509_SzP_Piastowska_7
1509_SzP_Piastowska_5
1509_SzP_Piastowska_6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7