Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej nr 38 w granicach działek nr 224/2 o pow. 0,1061 ha i nr 224/4 o pow. 0,0403 ha, Kw. nr JG1J/00018336/1

Działka nr 224/2 jest częściowo ogrodzona, zabudowana budynkiem o funkcji administracyjnej, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, z dachem płaskim oraz boksem garażowym. Teren działki ma kształt zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości z ulicy Sudeckiej. Teren działki uzbrojony jest w instalację sanitarną, wodną, elektryczną i telefoniczną. Ogrzewanie co z sieci miejskiej.

Dane techniczne budynku:

 • powierzchnia zabudowy – 260 m2
 • powierzchnia użytkowa całkowita – 510 m2
 • powierzchnia użytkowa części biurowo-administracyjnej –350,50 m2
 • kubatura – 2360 m3
 • Budynek garażu – 3 stanowiskowy, parterowy, niepodpiwniczony, dach płaski pokryty papą.

Dane techniczne budynku garażu:

 • powierzchnia zabudowy – 79,90 m2
 • powierzchnia użytkowa – 67,20 m2
 • kubatura – 195 m 3.

Działka nr 224/4 jest niezabudowana i przylega do działki nr 224/2. Jest miejscem parkowania samochodów osobowych.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry uchwalonym Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. nieruchomość położona jest w liniach rozgraniczających jednostkę terenową oznaczoną symbolem MW – tereny na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, zasady gospodarowania:

 1. dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej, jeżeli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną, o której mowa wyżej,
 2. dopuszcza się usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także niekolidujące z nią (w tym infrastruktury technicznej i komunikacji) oraz tereny zieleni urządzonej, należy dążyć do koncentracji usług na wyodrębnionych obszarach,
 3. nowa zabudowa powinna wprowadzać ład w krajobrazie,
 4. preferowana intensywność brutto zabudowy (stosunek powierzchni ogólnej całej zabudowy głównie mieszkaniowej i usługowej do powierzchni całkowitej jednostki terenowej 0,3-0,5),
 5. należy dążyć do tworzenia enklaw zabudowy mieszkaniowej bez jakichkolwiek funkcji usługowych.

Cena wywoławcza nieruchomości  – 600.000,00 zł. Zaliczka – 30.000,00 zł.

Rokowania odbędą się w dniu 10 października 2017 r. o godz. 1000.

Zaliczkę należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 3 października 2017 r. na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank w Jeleniej Górze. Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na w/w konto. Dowód wniesienia zaliczki przez uczestnika rokowań podlega przedłożeniu komisji przed otwarciem rokowań.

Cenę nieruchomości uzyskaną w drodze rokowań można rozłożyć na raty.

 • pierwsza rata w wysokości 50 % wynegocjowanej ceny nieruchomości podlega zapłacie, nie później niż przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Pozostałe raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminie ustalonym przez komisję w protokole rokowań, nie później jednak niż do 30 listopada 2017 roku;
 • rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski;
 • wierzytelność Powiatu Jeleniogórskiego w stosunku do nabywcy z tytułu rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości podlega zabezpieczeniom prawnym poprzez:
 • ustanowienie hipoteki,
 • w przypadku niezapłacenia którejkolwiek z rat dłużnik poddaje się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Przeprowadzone w dniach 14 września 2016 r., 04 stycznia 2017 r. i 09 maja 2017 r. przetargi na w/w nieruchomość zostały zamknięte wynikiem negatywnym.

Rokowania na w/w nieruchomości odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 203 lub telefonicznie (75) 64 73 267, 226 do dnia 3 października 2017 r.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać, w zamkniętych kopertach do dnia 4 października 2017 r. do godz. 1400 z oznaczeniem „Rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej w granicach działek nr 224/2 i nr 224/4”, w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 221 i powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami;
 3. datę sporządzenia zgłoszenia;
 4. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 5. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, przy czym zaproponowana w ofercie cena nieruchomości nie może być niższa niż podana w ogłoszeniu cena wywoławcza nieruchomości;
 6. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego dopuszcza w trakcie części ustnej rokowań dokonanie przez uczestnika rokowań jednorazowej zmiany zaproponowanej w ofercie ceny nieruchomości. Propozycja nie może być mniej korzystna od zawartej w pisemnym zgłoszeniu. 

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze rokowań jako nabywca nieruchomości nie stawi się beż usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenia o rokowaniach organizowanych przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego, dostępne są w internecie pod adresem http://www.powiat.jeleniogorski.pl/ pod hasłem: przetargi.