Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja, w granicach działki nr 42/1 pow. 0,1674 ha, obręb 0007, Kw. nr JG1J/00063934/3

Nieruchomość położona jest w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja  w  oddaleniu od centrum miasta
w kierunku południowym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty leśne.

Nieruchomość niezabudowana,  o kształcie zbliżonym do prostokąta, z wydłużonym wytyczonym wjazdem, zapewniającym bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi publicznej (ul. 1 Maja) od południowej strony.  Na  działce zlokalizowany jest fragment lasu mieszanego, położonego na  pagórkowatym terenie. Nieruchomość jest w pełni wyposażona w media : energia, woda, gaz kanalizacja.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szklarska Poręba przyjętym  Uchwałą Rady Miejskiej  Nr XXX/344/16 z dnia 24.08.2016 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczeniem uzupełniającym jest zabudowa pensjonatowa o skali zbliżonej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi wbudowane, w tym pokoje gościnne (do 50% pow.  użytkowej budynków), zieleń urządzona i użytkowa, parkingi, ciągi komunikacyjne itp.

  • Cena wywoławcza –180.000,00 zł. Wadium – 9000,00 zł.
  • Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 1300.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, o których mowa w art. 2 w związku z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 ze zm./ zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią w terminie do dnia 15.12.2017 r. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości.

Oryginał w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. 

Przeprowadzony w dniu  05 października 2017 r. I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość został zamknięty wynikiem negatywnym.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Przetargi organizowane przez Starostę Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się beż usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 203 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.