Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przesiece gm. Podgórzyn w granicach działki nr 313/12 o pow. 1,37 ha. Kw. nr JG1J/00050027/8

Działka zabudowana budowlami i urządzeniami o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Kształt działki nieregularny. Działka aktualnie nieurządzona i nieogrodzona. Na działce występują wypiętrzenia skalne oraz luźne głazy. Działka w dużej części zalesiona kilkudziesięcioletnimi drzewami iglastymi oraz drzewami liściastymi, a także kilkunastoletnimi samosiejkami tych drzew. Ukształtowanie ternu zróżnicowane, w niewielkiej części wypłaszczone, w dużej części nachylone w kierunku północnym i zachodnim. Miejscowo teren podmokły z charakterystyczną roślinnością. Działka średnio nasłoneczniona. Na działce zlokalizowane są nieużytkowane budowle o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj.: żelbetonowa niecka basenu kąpielowego odkrytego, boisko o nawierzchni asfaltowej, boisko o nawierzchni żwirowo-trawiastej oraz mury oporowe, schody terenowe betonowe i studnia zasilająca basen. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa Wa150, wzdłuż granicy działki przylegającej do ulicy Karkonoskiej i sieć gazowa g63. Na działce zlokalizowany jest fragment przyłącza energetycznego do nieczynnych słupów oświetleniowych przy boisku szkolnym. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Podgórzyn uchwalonego przez Radę Gminy w Podgórzynie uchwałą nr XXII/186/2000 z dnia 06.11.2000 r. w/w nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem:

 • U – teren usług i jako przeznaczenie podstawowe ustalono nieuciążliwe usługi z zakresu turystyki, kultury, ochrony zdrowia, sportu i oświaty z zielenią towarzyszącą.

Na terenach tych ustala się:

 • trwałą adaptację zabudowy istniejącej z dopuszczeniem jej remontów i modernizacji  pod warunkiem zachowania obecnej wysokości i nie przekroczenia wskaźnika intensywności zabudowy 0,2
 • realizację nowoprojektowanej zabudowy z zachowaniem następujących wymagań:
 • maksymalna intensywność zabudowy – 0,2
 • minimalna powierzchnia terenów zieleni – 40 % powierzchni działki
 • parkingi w min. 1 mp/4 użytkowników (za wyjątkiem schronisk młodzieżowych i pól biwakowych, dla których tego wskaźnika nie określa się)
 • maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe . Liczba kondygnacji winna być liczona od strony ciągów komunikacyjnych, do których przylegają projektowane obiekty i nie obowiązywać w odniesieniu do wież widokowych itp. dominat architektonicznych
 • dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci 40-600
 • w wykończeniu obiektów należy wykluczyć stosowanie okładzin ściennych z tworzyw sztucznych
 • architektura obiektów w zakresie formy detalu winna nawiązywać do lokalnej tradycji.

Jako przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne ustalono:

 • mieszkalnictwo istniejące
 • mieszkalnictwo projektowane zajmujące 25 % powierzchni terenu rozpatrywanego
  w granicach ustalonych liniami rozgraniczającymi,
 • zieleń urządzoną i wody otwarte,
 • układy komunikacji wewnętrznej oraz obiekty i urządzenia technicznej obsługi obszaru, wbudowane nieuciążliwe usługi innych branż wzbogacające funkcję podstawową i nie wymagające zmiany formy przestrzeni obiektu.

Cena wywoławcza – 450.000,00 zł brutto Wadium – 22.500,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca godz. 1200.

Przeprowadzony w dniu 06 kwietnia 2018 r. I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość został zamknięty wynikiem negatywnym.

Wadium na poszczególne nieruchomości należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 26 lipca 2018 r. na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Przetargi organizowane przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego dostępne są w Internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 203 lub telefonicznie 75 64 73 267 lub 75 64 73 228.

1801_Przesieka_313-12_01
1801_Przesieka_313-12_02
1801_Przesieka_313-12_03
1801_Przesieka_313-12_04
Previous Next Play Pause
1 2 3 4