Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie w granicach działki nr 196 o powierzchni 0,9285 ha, Kw. JG1J/00056785/1

Działka niezabudowana, nieurządzona, nieogrodzona. Działka w części północno-wschodniej oraz wzdłuż granic zadrzewiona i zakrzewiona. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, w części wypłaszczenie, w części nachylenie w kierunku południowo-wschodnim. Miejscowo teren podmokły. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, drogą gruntową nieurządzoną, dalej drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.  

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba uchwalonego przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie uchwałą nr XXX/344/16 z dnia 24.08.2016 r. w/w nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: Us – tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji.

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta Kw. JG1J/00056785/1 bez długów i ciężarów.

Cena wywoławcza – 740.000,00 zł. Wadium – 37.000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. o godz. 1000.

Przeprowadzony w dniu 07 czerwca 2018 r. I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość został zamknięty wynikiem negatywnym.

Wadium na nieruchomość należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 13 września na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. 

Przetargi organizowane przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 202 lub telefonicznie 75 64 73 222, 228.

1804_SzklarskaP_196_01
1804_SzklarskaP_196_02
Previous Next Play Pause
1 2