Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie w granicach działki nr 196 o powierzchni 0,9285 ha, Kw. JG1J/00056785/1

Działka niezabudowana, nieurządzona, nieogrodzona. Działka w części północno-wschodniej oraz wzdłuż granic zadrzewiona i zakrzewiona. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, w części wypłaszczenie, w części nachylenie w kierunku południowo-wschodnim. Miejscowo teren podmokły. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, drogą gruntową nieurządzoną, dalej drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.  

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba uchwalonego przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie uchwałą nr XXX/344/16 z dnia 24.08.2016 r. w/w nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: Us – tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji.

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta Kw. JG1J/00056785/1 bez długów i ciężarów.

Cena wywoławcza – 750.000,00 zł. Wadium – 37.500,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 07 czerwca 2018 r. o godz. 1100.

Wadium na nieruchomość należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 04 czerwca 2018 r. na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. 

Przetargi organizowane przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 202 lub telefonicznie 75 64 73 222, 228.

1804_SzklarskaP_196_01
1804_SzklarskaP_196_02
Previous Next Play Pause
1 2