Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Starej Kamienicy obręb 0008 Rybnica.

Nieruchomość położona jest na terenie Gminy Stara Kamienica i oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 125 o powierzchni 0,27 ha. W południowo-zachodniej części działki zlokalizowane są ruiny budynku mieszkalnego lub o charakterze budynku gospodarczego – prawdopodobnie jednopiętrowym, niepodpiwniczonym. Obiekt jest całkowicie zdewastowany.

Nieruchomość o kształcie zbliżonym do rombu, ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość nieogrodzona, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej od południowo-zachodniej strony. Znaczną część stanowią nieużytki, drzewa oraz krzewy. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Rybnica, uchwalonym przez Radę Gminy Stara Kamienica uchwałą Nr XXXVI/225/2005 z dnia 14.06.2005 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 4M:

  1. obszary na prawym brzegu Młynówki obejmujące częściowo zabudowane tereny zainwestowania wiejskiego, istniejąca zabudowa o walorach historycznych i wartościowa zieleń wysoka – do zachowania.
  2. dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na działkach plombowych – parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów rzemieślniczych, usługowych   lub/i mieszkalnych, ewentualnie z poddaszami użytkowymi. Dachy dwuspadowe symetryczne.
  3. ustala się minimalną powierzchnię nieruchomości przeznaczanych pod zabudowę – 1000 m2.
  4. ustala się maksymalny dopuszczalny wskaźnik zabudowy nieruchomości – 15 %. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nieruchomości – 60 %.
  5. zaleca się poszerzenie linii rozgraniczających istniejących dróg: lokalnej (KDL).
  6. wymaga się nasadzeń zieleni o funkcji izolacyjnej i krajobrazowej
  7. dopuszcza się realizowanie pełnych ogrodzeń nieruchomości od strony drogi krajowej KDG(GP).
  8. obsługa komunikacyjna – z dróg lokalnych oraz z wewnętrznych dróg dojazdowych.

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr  JG1J/00007900/6 bez długów i ciężarów.

Cena wywoławcza – 40.000,00 zł. Wadium – 2.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 1100.

Janowice Wielkie obręb 0004 Mniszków

Nieruchomość niezabudowana. Kształt działki zbliżony  do trapezu. W przeważającej części teren stanowi nieużytkowa skarpa, porośnięta drzewami i krzewami. Działka posiada bezpośrednio dostęp do drogi publicznej od strony południowej.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowice Wielkie uchwalonego uchwałą Nr VI/22/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26.03.2015 r. nieruchomość położona jest w strefie terenów użytkowych rolniczo. Nieruchomość położona jest w granicach Rudawskiego parku Krajobrazowego oraz obszaru NATURA 2000 Rudawy Janowickie.

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr  JG1J/00078941/3 bez długów i ciężarów.

Cena wywoławcza – 40.000,00 zł. Wadium – 2.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 1200.

Wadium na poszczególne nieruchomości należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r. na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoby, o których mowa w art. 2 w związku z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 ze zm./ zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią w terminie do dnia 13.06.2018 r. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości.

Oryginał w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Przetargi organizowane przez Starostę Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 202 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.