Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonejw Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja, obręb 0007, do właścicieli działek sąsiadujących z nieruchomością. 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja, obręb 0007, w granicach działki nr 42/4 o pow. 0,0307 ha. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, posiada nachylone ukształtowanie nawierzchni. Cechy nieruchomości i jej lokalizacja wskazuję, że przedmiotowa nieruchomość nie może funkcjonować samodzielnie. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona ogrodzeniami  nieruchomości sąsiednich i niezagospodarowana – porośnięta roślinnością trawiastą i krzewiastą. Nieruchomość nie posiada żadnych przyłączy infrastruktury technicznej.  

Zgodnie z zapisem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szklarska Poręba uchwalonego przez Radę Miasta Szklarska Poręba uchwałą XXX/344/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr  JG1J/00063934/3 bez długów i ciężarów.

  •      Cena wywoławcza – 13.000,00 zł. Wadium – 650,00 zł. 
  •      Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. o godz. 1100.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 18 września 2019 r. na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Licytacji podlegać będzie cena netto. Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.), do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoby, o których mowa w art. 2 w związku z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 ze zm./ zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią w terminie do dnia 18.09.2019 r.kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości. 

Oryginał w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. 

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. 

Przetargi organizowane przez Starostę Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.plpod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 202 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.