Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Podgórzynie obręb 0004 Miłków, w granicach działki nr 376/5o powierzchni 2,32 ha.

Działka nr 376/5– niezabudowana. Kształt działki nieregularny. Działka nieurządzona, w części zadarniona, zachwaszczona, zakrzewiona, porośnięta drzewami liściastymi i iglastymi oraz samosiejkami tych drzew. Na części działki urządzony jest warzywnik. W części działka zalesiona o charakterze parkowym ze ścieżkami gruntowymi, wypiętrzeniami skalnymi, luźnymi głazami. 
Na działce zlokalizowany jest parking samochodowy o nawierzchni betonowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w50 i wA65, napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia, kabel energetyczny niskiego napięcia. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, o różnym stopniu nachylenia, 
w kierunku południowym i wschodnim. Działka średnio nasłoneczniona.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Podgórzyn uchwalonego przez Radę Gminy w Podgórzynie uchwałą nr XXI/163/2012 z dnia 20.06.2012 r. dla obszaru planistycznego „A” w/w nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem Uz19 – teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą.

Jako przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne ustalono:

  • lokale mieszkalne w ilości  maksimum 2 lokale / działkę budowlaną,
  • zabudowa gospodarcza towarzyszącą przeznaczeniu podstawowemu,
  • drogi wewnętrzne,
  • wody powierzchniowe śródlądowe – cieki oraz oczka wodne i stawy,
  • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.  

Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 70 %. 

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta Kw. JG1J/00045452/8 bez długów i ciężarów.

Cena wywoławcza – 650.000,00 zł. Wadium – 32.500,00 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 r. o godz. 1000.

Wadium na nieruchomość należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 04 listopada 2019 r. na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Licytacji podlegać będzie cena netto. Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.), do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. 

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. 

Przetargi organizowane przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.starostwo.jgora.plpod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 202 lub telefonicznie 75 64 73 222, 228.