Powiat Jeleniogórski!

Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze opublikowano Raport o Stanie Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2018. Zgodnie z nowelizacją przepisów, zarząd co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie samorządu.

Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Podczas sesji w dniu 28 czerwca 2019 roku radni będą rozpatrywać dokument, a cała debata zakończy się podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania. W sesji będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Stosowny wniosek o udział w debacie został załączony do Biuletynu Informacji Publicznej. Wypełnione wnioski w wersji papierowej należy składać do dnia 27.06.br. do godz. 15.15 w Biurze Rady Powiatu. Wnioski złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

W dniu 31.05.2019 r. zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Organizacja członkowska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych - Fundacja „Merkury” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału 
w konferencji: „Wpływ organizacji pozarządowych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 1989-2019”.Termin konferencji: 31 maja 2019 r., godz.: 10:00-14:30, miejsce: Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia przy ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć organizacji pozarządowych w różnych obszarach społeczeństwa obywatelskiego. Szczegółowy program konferencji jest dostępny https://www.merkury.org.pl/konferencja/64 

Konferencja podzielona zostanie na dwie części:

  • część I to prezentacje ekspertów, praktyków oraz beneficjentów działań organizacji pozarządowych w różnych obszarach;
  • część II to interaktywny panel dyskusyjny prowadzony metodą world cafe, podczas którego wspólnie z prelegentami odpowiemy na pytanie jaki mamy wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i co jeszcze możemy w tym obszarze zrobić.

Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Góra  z siedzibą w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 25 w dniu 17.05. 2019 r. ogłasiło nabór wniosków na 
KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2019
na terenie gmin: Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba.

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 
Pula środków przeznaczona na granty wynosi: 16 000 PLN (pula środków może ulec zmianie).
Wnioski można składać tylko w generatorze od 17 maja do 17 czerwca 2019 r. na stronie system.dzialajlokalnie.pl

 Zapraszamy na:

1. spotkania informacyjne, które odbędą się:

  • 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 I część
  • 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 II część
  • 06 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 I część
  • 13 czerwca 2019 r. ( czwartek) o godz. 10.00 II część

w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 25;

Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego Szkolenie maj 2019

W dniach 24 – 25 maja 2019 roku w Jeleniej Górze odbędzie się „Szkolenie dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb zarządzania kryzysowego z Polski (Powiat Jeleniogórski i Miasto Jelenia Góra) oraz z Republiki Czeskiej (Liberecki Kraj). Szkolenie będzie realizowane w formie teoretycznej: przedstawienie referatów oraz prezentacji multimedialnych połączone z dyskusją oraz wypracowanie wspólnych wniosków, a także praktycznej: ćwiczenia służb ratowniczych ze strony polskiej i czeskiej na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu: „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. Beneficjantami projektu są:Powiat Jeleniogórski i Miasto Jelenia Góra oraz HZS Libereckého kraje(Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Libercu). Projekt współfinansowany ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020.

W dniu 10.05.2019 r. zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Wyprawa Rowerowa ratowników górskich”, złożonego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Grupę Karkonoską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 24 kwietnia 2019r. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.